Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PIRATENSINGELS.NL
 

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


Piratensingels.nl: De bepaler van deze algemene voorwaarden.


De klant: De wederpartij die een natuurlijke persoon is.


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Piratensingels.nl en de klant waarop Piratensingels.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Piratensingels.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Over de produkten

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Piratensingels.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.


Over de bestelling

Piratensingels.nl levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Piratensingels.nl zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

 

Over de levering

Piratensingels.nl doet zijn uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren in de regel ongeveer binnen 2 a 3 dagen ivm eigen werk.  De bestelingen worden verstuurd met TNT Post. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.


Over het versturen

Piratensingels.nl draagt NIET het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant!!!!


Over de garantie

Piratensingels.nl garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde artikelen. Mits een product niet goed is aangekomen kan de koper contant opnemen met het Piratensingels.nl. De koper kan het product retour sturen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Piratensingels.nl gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

De klant kan dan op kosten van het Piratensingels.nl het product retourneren.

Piratensingels.nl is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Piratensingels.nl geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Piratensingels.nl.


Terugbetalingen

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Piratensingels.nl gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.


Over Privacy

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de klantenregistratie van Piratensingels.nl. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Piratensingels.nl verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.


Overige bepalingen

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Piratensingels.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.